Skip links

Kinderarmoede

Het manifest Geen kind mag zich arm voelen is geschreven naar aanleiding van het debat Kinderarmoede, gehouden op 24 februari 2022 in Den Haag.

Raadvan Kinderen 7

Manifest Geen kind mag zich arm voelen

“Alle kinderen verdienen een toekomst waar zij van dromen. Niets mag hun ambitie in de weg staan.”

KINDERARMOEDE RAAKT WONEN, WELZIJN EN ONDERWIJS

In Nederland groeit 1 op de 14 kinderen op in armoede. In Den Haag leven zo’n 20.000 kinderen van 4 t/m 17 jaar die op achterstand staan. Hun ouders moeten rond zien te komen van een bijstandsuitkering, hebben schulden of werken in slechtbetaalde banen. Hun netto inkomen is nauwelijks voldoende om er de vaste lasten van te betalen. Kinderen die opgroeien in een gezin waar altijd geldzorgen zijn, lopen een grote kans om later ook minder financieel zelfredzaam te zijn. Het bijproduct van armoede: ernstige gezondheidsproblemen, een onveilig opvoedklimaat en een lagere kwaliteit van leven. In gezinnen waar armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven kun je armoede alleen te lijf gaan met een integrale aanpak. Maatwerk leveren, kinderen in hun vrije tijd een goede leertijd bieden en vroegtijdig ingrijpen bij signalen van geldproblemen: dat zijn succesfactoren van een effectief gemeentelijk armoedebeleid. Leergeld Den Haag heeft een aantal aanbevelingen voor de nieuwe coalitie.

Maak armoedebeleid samen met kinderen en jongeren

Kinderen die in armoede opgroeien weten hoe het is om elk dubbeltje om te draaien. Waar is nog wel geld voor en wat moet je uitstellen tot de volgende maand? Zij leren op jonge leeftijd te kiezen, omdat niet alles wat geld kost kan. Hun kijk op zaken van belang en van minder belang is onbetaalbaar. Betrek hen daarom in een vroeg stadium bij het gemeentebeleid. Vraag ze om thema’s uit te werken. Benader kinderen actief als er over beleid nagedacht wordt wat op hun toekomst van invloed is. De Haagse Raad van Kinderen doet dit al vijf jaar. De Raad kan het perspectief van jongeren vertalen naar de wensen en eisen van de jeugd. Bijvoorbeeld rond nieuwbouw en leefbaarheid in hun wijk. De stad is volop in ontwikkeling. Den Haag Zuidwest wordt het woon- en werkgebied van toekomstige generaties Hagenaars. Laat de Raad van Kinderen adviseren bij stadsontwikkeling, samen met de woningcorporaties. Zij zijn de toekomstige huurders en eigenaren van woningen en gebruikers van zakelijk vastgoed.

Pak kinderarmoede integraal aan

Leergeld Den Haag is een Alliantie Kinderarmoede begonnen. Woningcorporaties, welzijnsinstellingen en onderwijskoepels werken met Leergeld Den Haag samen. Onze gezamenlijke visie is: armoede is niet alleen van sociale zaken. Ook wonen, welzijn en onderwijs willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom gaat de Alliantie Kinderarmoede het probleem van kinderarmoede overstijgend aanpakken met gezamenlijke projecten en innovatieve proeftuinen. Er zijn wat ons betreft twee voorwaarden die dat mogelijk maken. Ten eerste, een goede afstemming op gemeentelijk niveau tussen de diensten SZW, OCW en DSO. Ten tweede, een wethouder armoede die het armoedebeleid kan coördineren met en tussen deze diensten.

Maak bijles en huiswerkbegeleiding toegankelijk in elke wijk

Elk kind heeft een rustige plek nodig om te studeren. Kinderen die opgroeien in armere wijken hebben thuis vaak zo’n plek niet. Minimagezinnen zijn meestal krap behuisd. Goede huiswerkruimten -verlicht, geventileerd, met wifi- zijn een onmisbare voorziening. Naast wijkcentra kunnen wooncorporaties dit soort centrale ruimten beschikbaar maken, die door welzijnsmedewerkers worden gecoördineerd. Hiermee komen er meer plekken voor bijles en huiswerkbegeleiding in de stad. Verder willen kinderen dagelijks bijles en huiswerkbegeleiding in alle bibliotheekfilialen. Hier kunnen zij terecht vanaf de bovenbouw van het primair onderwijs tot en met het eindexamen van het voortgezet onderwijs.

Geef kinderen de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen

Kinderarmoede maakt je (vrienden)kring klein. Je hoort er al snel niet bij als je klasgenoten wel geld hebben voor een frisdrankje of snack. Of in het centrum naar de bioscoop willen. Kinderen uit minimagezinnen ervaren dat ze minder meetellen omdat ze minder meedoen. Dit is ‘netwerkarmoede’. Kinderen leren door middel van hun sociale contacten. Het sluiten van vriendschap of het aangaan van relaties zijn vaardigheden die het welzijn positief beïnvloeden. De mogelijkheid tot afspreken en op leeftijd gerichte activiteiten werken juist gunstig. Stimuleer daarom het meedoen. Breid de Ooievaarspas uit, zodat kinderen toegang hebben tot sociale uitjes en gratis ov door de weeks.

Investeer in een samenhangend pakket van voorzieningen

De gemeente Den Haag heeft met de Ooievaarspas een solide vangnet voor kinderen. Zij zijn vaak langdurig op de hulp van Leergeld Den Haag aangewezen. De Ooievaarspas is meer dan een toegang tot materiele ondersteuning. Het stelt de kinderen in staat om mee te doen, zowel onder schooltijd als erbuiten. Kinderen voelen zich niet arm onder het sporten of als ze muziekles volgen, goede en passende kleding hebben. Of online contact hebben met thuis, school en hun vrienden. Leergeld Den Haag voorziet in al deze emotionele basisbehoeften van kinderen. Ons pakket van verstrekkingen samen raakt aan alle essentiële ontwikkelgebieden van kinderen in verschillende levensfasen. Door dit pakket te garanderen, kunnen kinderen die opgroeien in minimagezinnen blijven dromen en hun ambitie volgen. Naar een gezonde en gelukkige toekomst.

Dit manifest is geschreven naar aanleiding van het debat Kinderarmoede, gehouden op 24 februari 2022 in Den Haag. Ondertekenaars van het manifest zijn:

Haag Wonen, Staedion, Vestia, Lucas Onderwijs, Xtra en Leergeld Den Haag